Border Forsythia (Forsythia x intermedia)

 
    
Border Forsythia (Forsythia x intermedia)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Oleaceae