Common Pochard (Aythya ferina)

 
    
Common Pochard (Aythya ferina)
    

Female.

 © Ekaterina Smirnova

Family Anatidae