Feather Grass (Stipa pennata)

 
    
Feather Grass (Stipa pennata)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Poaceae