Field Scabious (Knautia arvensis)

 
    
Field Scabious (Knautia arvensis)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Dipsacaceae