Mountain goat (Oreamnos americanus)

 
    
Mountain goat (Oreamnos americanus)
    

 © Keenan Murphy

Family Bovidae