Mountain Green-veined White (Pieris bryoniae)

 
    
Mountain Green-veined White (Pieris bryoniae)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Whites (Pieridae)