Reed (Phragmites australis)

 
    
Reed (Phragmites australis)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Poaceae