Scots Pine (Pinus sylvestris)

 
    
Scots Pine (Pinus sylvestris)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Pinaceae