Spindle (Euonymus europaeus)

 
    
Spindle (Euonymus europaeus)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Celastraceae