Wild Apple (Malus sylvestris)

 
    
Wild Apple (Malus sylvestris)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Rosaceae