Wild Thyme or Creeping Thyme (Thymus serpyllum)

 
    
Wild Thyme or Creeping Thyme (Thymus serpyllum)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Lamiaceae